I.        Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název – Název spolku je: „Subjektiv, z.s.“ nebo také „Spolek Subjektiv“ (dále jen „spolek“);
 2. Sídlo – Sídlem spolku je Hala 40, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 – Holešovice;
 3. Působení – Spolek působí na celém území České republiky,
 4. Členění – Spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 5. Právnická osoba – Spolek je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako právnická osoba způsobilá k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu členů.

II.        Účel spolku

1.  Poslání spolku:

 1. Poslání – Posláním spolku je soustavná a cílená podpora tvorby vybraných uměleckých, kulturních, sdělovacích, vzdělávacích a charitativních projektů, včetně získávání prostředků na jejich vývoj, výrobu, distribuci a propagaci.
 2. Náplň – Náplní spolku je poskytování profesního a technického zázemí společensky hodnotným projektům s kvalitními záměry, obsahem a zpracováním, ale s nejistou rentabilitou či výstupy. Spolek tak umožňuje realizaci projektů, které z důvodu nezájmu komerčních subjektů, vysokých nákladů a/nebo náročnosti produkce vznikají zřídka nebo nevznikají vůbec.
 3. Sdružování – Spolek sdružuje profesionály i amatéry věnující se vytváření uměleckého a mediálního obsahu, které pojí společný zájem o rozvíjení celospolečenského dialogu a sdílení společných kulturních a etických hodnot.

2.  Cíle spolku:

Hlavními cíli spolku jsou:

 1. Podpora produkční činnosti – poskytování prostor, techniky, expertízy, pomoci;
 2. Podpora tvůrců – rozvíjení talentu a vzdělávání členů i externích uživatelů;
 3. Podpora projektů – získávání prostředků pro vytváření kulturních, vzdělávacích a charitativních projektů;
 4. Externí prezentace, spolupráce a networking – vytváření platforem pro vzájemnou spolupráci, sdílení know-how, propagaci projektů a rozvíjení dialogu s odbornou veřejností.

Cíle spolku jsou detailněji popsány v bodě IV. níže.

3.  Způsoby realizace cílů:

 1. Jazyk: Oficiálním jazykem spolku je čeština. Spolek může realizovat projekty i v cizích jazycích, ale jejich koordinace musí proběhnout v češtině, slovenštině nebo angličtině. Slovenština a angličtina jsou považovány za operativní jazyky, které nevyžadují překlady dokumentace do češtiny (přihlášky, komunikace v rámci týmu, briefy, vyhodnocení, zprávy apod.). Náklady na případné překlady a tlumočení nezbytné k realizaci projektu nesou tvůrci sami, nejsou-li pokryty v rámci rozpočtu, například z grantu.
 2. Projektový charakter – Veškeré cíle jsou realizovány v závislosti na aktuálních finančních a kapacitních možnostech spolku, přičemž je respektován projektový charakter fungování.
 3. Výběr a koordinace projektů – Za strategii a výběr projektů určených k realizaci je zpodovědný Výbor společnosti, za koordinaci a realizaci pak Programoví dramaturgové.
 4. Kreativní brief: Základním dokumentem definujícím projekt jako pracovní jednotku je kreativní brief, který stručně a jasně popisuje smysl, účel a rozsah projektu a určuje zodpovědné osoby. U sérií nebo dlouhodobých projektů se brief vytváří pouze jednou a následně doplňuje o popis jednotlivých dílů, episod nebo segmentů projektu. Kreativní briefy jsou uloženy ve společném online prostoru tak, aby se všichni spolupracovníci mohli snadno seznámit s informacemi o plánovaných, probíhajících i hotových projektech, čímž přispívají k transparentnosti v rámci spolku. Briefy spravují Programoví dramaturgové v souladu s pokyny Výboru. Briefy následně slouží jako podklady pro výkazy práce a výroční zprávu spolku.
 5. Individální podpora projektů – Každý projekt vyžaduje individuální formu podpory. Činnost spolku se proto flexibilně zaměřuje na vybrané cíle po dobu trvání každého projektu, nikoli na vykonávání všech výše uvedených cílů najednou.

III.        Hlavní činnost spolku:

Spolek vykonává hlavní činnosti pro dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto Stanov. Spolek může za účelem naplňování cílů vstupovat do pracovněprávních vztahů o osobami zajišťujícími jejich naplnění nebo najímat externí spolupracovníky.

Jednotliví členové mohou poskytovat své know-how a expertízu ostatním členům spolku nebo externím uživatelům za úplatu nebo dle svého zájmu a kapacitních možností zdarma formou dobrovolnictví.

Hlavními činnostmi jsou:

1.    Podpora produkční činnosti

Poskytováním výrobních prostředků, technického zázemí a know-how tvůrcům z řad členů i externích uživatelů zdarma nebo za sníženou cenu spolek umožňuje zejména, ale nejen, tvorbu:

 1. Auditivních děl – například zvukových podcastů, rozhlasových dokumentů, audiotextů;
 2. Audiovizuálních děl – například filmů, digitálních videí, televizních dokumentů, video blogů;
 3. Textů a publikací  – například knih, scénářů, vzdělávacích a propagačních materiálů;
 4. Výtvarného umění – například grafických, fotografických a digitálních projektů;
 5. Performačního umění – například hudební tvorby, divadelní produkce, happeningů;
 6. Vzdělávacích programů  – například informačních a osvětových programů, veřejných lekcí;
 7. Softwaru – například online platforem, kanálů, aplikací;

a to včetně marketingových a PR aktivit pro jejich propagaci.

Výsledná díla mohou nebo nemusí být licenčně vázána na intelektuální vlastnictví spolku. Cílem spolku je podporovat tvorbu jak při ponechání autorských práv a licenčních podmínek spolku, tak zachování kontroly nad intelektuálním vlastnictvím samotnými tvůrci. Předmět autorských práv a licenční podmínky jsou smluvně ošetřeny nejdříve před zahájením spolupráce, nejpozději však před zveřejněním výsledného díla. Bez smluvního ošetření nemá spolek ani autor právo zveřejnit dílo či jeho součásti vytvořené při spolupráci, ani je poskytnout dalším subjektům.

2.  Podpora tvůrců

Spolek záměrně podporuje tvořivost, produktivitu, profesní i osobní růst jednotlivých tvůrců z řad členů i externích uživatelů, a to nejen skrze:

 1. Vzdělávání – získávání informací a dovedností potřebných pro tvorbu, včetně zajištění odborných konzultací;
 2. Osobní rozvoj – podpora tvůrčího myšlení a osobnostní rozvoj;
 3. Výzkum a vývoj – podpora tvůrců ve fázi rešerší, výzkumu, vývoje, tvorby ukázek, synopsí, pilotních dílů a vzorků určených pro prezentaci potenciálním komerčním subjektům nebo sponzorům;
 4. Zázemí pro začínající tvůrce – poskytování příležitosti, prostoru a know-how začínajícím tvůrcům všeho věku, podpora vybrané amatérské tvorby;
 5. Zázemí pro profesionály – podpora profesionálních tvůrců při vytváření děl mimo jejich běžnou kariéru (vlastní projekty) nebo při změně zaměření u dosavadní kariéry, kdy se potýkají se stejnými problémy jako začínající tvůrci;
 6. Rozvoj konceptů – brainstorming nápadů, workshopy, laboratoře nápadů, zajišťování kontaktů a odborných konzultací s profesionály z oboru pro rozvoj jednotlivých konceptů;
 7. Komunitu – vytváření komunitního prostředí, platforem a událostí pro společné setkávání, vzájemnou podporu a spolupráci, včetně společenských, networkingových a teambuildingových událostí za účelem vzájemného neformálního propojování;
 8. PR a propagace – vytváření společných platforem veřejné komunikace pro propagaci a sdílení děl a výrobních procesů tvůrců, kteří jsou členy spolku, externími uživateli nebo jejichž díla odpovídají cílům spolku svým obsahem a charakterem;
 9. Zprostředkovávání právního poradenství – vytvoření společné databáze vzorů smluv a kontaktů na právní poradenství zajišťující vyjednávání licencí pro hotová díla a/nebo řešení sporů;

3.  Podpora projektů

Cílem spolku je soustavně a záměrně podporovat tvorbu zejména, ale nejen, následujících typů projektů:

 1. Menšinové projekty – tvorba zaměřená na příliš malé cílové publikum (například společenské menšiny, zájmové skupiny) nebo publikum s malou kupní silou (například zdravotně postižení, nízkopříjmové skupiny, mladí lidé opouštějící dětské domovy, matky samoživitelky, sociálně znevýhodněné skupiny, apod.);
 2. Neziskové projekty – tvorba autorů z charitativních a neziskových organizací zaměřená na propagaci cílů, vzdělávání veřejnosti i personálu, sdílení témat, ale i úspěchů a aktivit těchto organizací ve veřejném prostoru;
 3. Experimentální projekty – tvorba uměleckého nebo společensko-výzkumného charakteru, u níž není od počátku jasný komerční výstup a je třeba nejdříve projít fází pokusů a alternativ, než je možné nápady či projekty realizovat nebo je nabídnout komerční produkční společnosti či médiu;
 4. Investigativní a alternativní projekty – tvorba zaměřená na přezkoumávání pravdivosti společenských, politických a ekonomických událostí a zvyklostí. Tyto projekty představují výzvu pro dosavadní způsoby fungování, a mohou reprezentovat nepopulární, byť pravdivé, názory, jejichž šance na zveřejnění v masových médiích nastává případně až po dokončení projektu;
 5. Časově náročné projekty – dlouhodobá tvorba, jejíž výstupní komerční hodnota nepokrývá investovaný čas, jako jsou časosběrné dokumenty, investigativní žurnalistika, tvorba archivů, záznamy orální historie, dlouhodobé série kratších výstupů, apod.,
 6. Produkčně náročné projekty – tvorba s vysokou produkční nákladovostí v nepoměru s výslednou komerční hodnotou (vysoké náklady na množství expertů, rešerše, překlady materiálů, početnost štábu, koordinace a zajišťování cest, apod.)

4.  Externí prezentace, spolupráce a networking

Spolek členům i nasmlouvaným externím uživatelům může zprostředkovávat prezentaci jejich děl, kontakty na experty, zajišťovat spolupráci s externími organizacemi a institucemi, a to v místním i mezinárodním měřítku. Jedná se zejména, ale nejen, o:

 1. Zastřešující organizace – profesní asociace a organizace, které spojují jednotlivé tvůrce, ale možnosti a podmínky členství v nich mohou být pro některé, zejména začínající tvůrce, neznámé;
 2. Státní instituce – orgány a instituce poskytující granty, dotace a poradenství pro projekty odpovídající charakteru spolku, ale pro jednotlivce, začínajícího nebo amatérského tvůrce mohou být nedostupné;
 3. Mezinárodní orgány a instituce – subjekty podporující projekty uměleckého, mediálního, rozvojového, společenského, lokálního, evropského i jinak blíže specifikovaného druhu, pomocí jejichž grantů, pobídek a spolupráce se dají financovat vybrané projekty;
 4. Sponzoři – spolek zprostředkovává administrativní zázemí pro financování projektů sponzory, které si tvůrce pro svůj projekt najde, ale jako jednotlivec nemůže sponzoring obdržet;
 5. Tvůrčí skupiny a kreativní týmy – spolek zprostředkovává kontakt, spolupráci a vzájemné předávání zkušeností s dalšími spolky a tvůrčími skupinami s obdobnými cíli;
 6. Koprodukce – u projektů kapacitně přesahujících možnosti spolku může spolek hrát roli koproducenta a zajistit specifickou část většího projektu, zejména pokud koprodukce odpovídá unikátnímu know-how nebo vybavení spolku;
 7. Mediální společnosti – spolek zajišťuje PR a kontakt s médii pro své jednotlivé členy nebo externí uživatele, oslovuje produkční a mediální společnosti s návrhy na publikování děl nebo jejich propagaci, a zprostředkovává kontakt mezi tvůrci a mediálními společnostmi, včetně možné právní pomoci při vyjednávání licencí a smluv;
 8. Umělecké a mediální školy – spolek zprostředkovává příležitosti pro spolupráci studentů relevantních škol a členů nebo externích uživatelů spolku, a to zejména za účelem zprostředkování přednášek, workshopů, prezentací a událostí;
 9. Poskytování praxe (internship a endorsement) – spolek může nabízet spolupráci studentům či aspirantům na studia tvůrčích a dalších relevantních oborů, kteří si potřebují osvojit dovednosti a získat praxi při práci v profesionálním produkčním prostředí;
 10. Soutěže – spolek může zprostředkovat účast na festivalech, soutěžích a přehlídkách pro díla tvůrců, kteří jsou členy spolku, externími uživateli nebo jejichž díla a tvůrčí aktivity odpovídají cílům spolku, a to včetně cestovních výdajů pro tvůrce a spolupracovníky;
 11. Akce spolku – spolek pořádá soutěže, festivaly, přehlídky, konference a podobné události, které slouží jako platforma pro prezentaci děl jednotlivých členů nebo externích uživatelů
 12. Networking – rozvoj dialogu s odbornou veřejností, sdílení profesního know-how, informací o nových technologiích a zprostředkovávání kontaktů s experty.

IV.        Vedlejší činnost spolku

Vedle hlavních činností může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavních činností spolku nebo ekonomicky výhodné využití kapacit a spolkového majetku. Jedná se zejména, ale nejen, o pronájem vybavení a techniky, zajišťování vzdělávání, expertízy a služeb pro komerční subjekty.

V.        Členství ve spolku

1.    Zakládající členové

Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

2.  Členové

Vznik členství:

 1. Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky a doporučení bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku, může významně přispět k jejich naplňování, zaváže se dodržovat tyto stanovy a zaplatit členský příspěvek.
 2. Podmínkou přijetí je osobní doporučení alespoň dvou zakládajících členů, respektive členů výboru. Členství ve spolku vzniká schválením podané přihlášky výborem a úhradou členského příspěvku.
 3. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který spolu s Výborem rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 4. Členství ve spolku se váže výlučně na člena spolku; nepřechází na jeho právního nástupce.

Člen má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

Člen má povinnost:

 1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
 2. svou činností naplňovat cíle spolku;
 3. platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok a informuje své členy minimálně pomocí webstránek spolku;

3.  Uživatelé

Vznik statusu uživatele:

 1. Externím Uživatelem služeb spolku se může stát na základě písemné žádosti bezúhonná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli spolku a chce se zapojit do jeho činnosti, zejména při realizaci vlastního projektu za pomoci členů spolku. Externí uživatelé jsou například začínající tvůrci, neziskové organizace, studenti nebo zájmové skupiny, kteří hledají odborné zázemí pro svou tvorbu.
 2. Dle charakteru a rozsahu spolupráce vstupuje spolek s Uživatelem do smluvních či pracovněprávních vztahů, poskytuje mu vzdělávání, expertízu a služby za úplatu nebo formou dotace (pokrytí produkčních nákladů, využití prostor a vybavení, zajištění personálu). Rozsah a míra takových dotací je zcela podmíněna aktuálními finančními a kapacitními možnostmi spolku, ale i náročností a zaměřením projektu Uživatele.
 3. Žádost o navázání spolupráce přijímá buď administrátor na adrese zveřejněné na webu, nebo prostřednictvím jednotlivých členů spolku. Administrátor pak žádost postupuje Výboru ke schválení. Spolek může ustanovit specifické termíny podávání a vyhodnocování žádostí, které pak zveřejňuje na svém webu s dostatečným předstihem.
 4. Po schválení žádosti určuje rozsah a rozvrh prací dramaturg projektu ve spolupráci s Výborem spolku.
 5. Dramaturg také sestavuje a kontroluje Produkční tým určený pro realizaci projektu Uživatele a/nebo spolupráci s ním.
 6. Status Uživatele je vázán daným smluvním vztahem a může přejít na právního nástupce. U právnických osob dle zájmu Uživatele může přejít na nového zaměstnance nebo dobrovolníka zajišťujícího stejnou roli.

Uživatel má právo:

 1. účastnit se činnosti spolku v rozsahu specifikovaném smluvním vztahem;
 2. získávat know-how, kontakty a pomoc od členů spolku v rozsahu specifikovaném smluvním vztahem nebo dobrovolně nad jeho rámec;
 3. získat specificky vymezený přístup k prostorům, zařízením, lidským a informačním zdrojům spolku po dobu spolupráce;
 4. být informován o vybraných činnostech spolku a dostávat pozvánky a nabídky přednostně poskytované všem Uživatelům;
 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 6. obrátit se na předsedu spolku se stížností v případě nespokojenosti se službami nebo při neshodách se členy spolku;

Uživatel má povinnost:

 1. dodržovat tyto stanovy
 2. dodržovat Uživatelskou směrnici, která je nedílnou přílohou smluv s uživateli a specifikuje pravidla spolupráce, etických standardů, ochrany dat a dalších stěžejních témat;
 3. dodržovat pokyny Výboru, dramaturga a členů spolku při realizaci projektů, účasti na akcích, koordinaci prací i vzájemné komunikaci;
 4. řádně a včas dodávat podklady a informace pro koordinaci prací, zpracování účetních a organizačních výstupů a zpráv.

4.  Čestní členové

Vznik statusu čestného člena:

 1. Čestným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku, může významně přispět k jejich naplňování, zaváže se dodržovat tyto stanovy.
 2. Čestní členové se zpravidla volí z řad věřejně známých osobností nebo profesních expertů, jejichž morální záštita pomáhá zvyšovat důvěryhodnost a prestiž spolku.
 3. Všichni členové spolku i Uživatelé jeho služeb mají právo navrhnout Výboru čestného člena ke zvážení. Čestné členství následně schvaluje předseda spolku na základě doporučení Výboru.
 4. Čestní členové plní roli podporovatelů a ambasadorů spolku ve veřejném prostoru, dle své expertízy a zájmu také roli mentorů nebo spolupracovníků na projektech.

Čestný člen má právo:

 1. účastnit se vybraných činností spolku v roli poradce či spolupracovníka;
 2. získat specificky vymezený přístup k vybraným prostorům, zařízením, lidským a informačním zdrojům spolku po dobu svého členství dle rozsahu spolupráce;
 3. být informován o vybraných činnostech spolku a dostávat pozvánky a nabídky přednostně poskytované všem Čestným členům;
 4. prezentovat činnost spolku ve vztahu k veřejnosti;
 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 6. obrátit se na předsedu spolku se stížností v případě nespokojenosti s chodem spolku;

Čestný člen má povinnost:

 1. dodržovat tyto stanovy
 2. seznámit se důkladně s cíli spolku a s aktuálním děním tak, aby mohl pravdivě a efektivně reprezentovat spolek ve veřejném prostoru.

5.  Ukončení participace

Členství, čestné členství a status Uživatele zanikají:

 1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
 2. přerušením kontaktů (neaktivita) na více než 3 po sobě následující roky;
 3. doručením písemného oznámení člena o vystoupení (vypovězení smlouvy);
 4. rozhodnutím o vyloučení (u Uživatelů vypovězením smlouvy);
 5. (pouze u členů) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
 6. úmrtím;
 7. (pouze u Uživatelů) zánikem právnické osoby;
 8. zánikem spolku.

VI.        Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Předseda spolku – statutární orgán
 2. Výbor spolku – nejvyšší orgán

1.    Předseda spolku

 1. Spolek navenek zastupuje samostatně předseda nebo v době jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Osoba oprávněná se za spolek podepisovat, připojí k názvu svůj podpis a údaj o své funkci.
 2. Předseda (v jeho nepřítomnosti – zástupce předsedy) vede a řídí práci spolku v období mezi schůzemi Výboru, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
 3. Předseda svolává schůzi Výboru, připravuje program jeho jednání a následně rozesílá zápis z jednání nebo seznam úkolů z něj vyplývající.
 4. Předseda spolku je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 5. Předseda rozhoduje o aktuálním organizačním složení spolku, včetně sestavování Produkčních týmů, výběru Programových dramaturgů a sestavuje dočasné komise či jiné organizační jednotky (například revizní komisi, disciplnární komisi, prezentační tým) nebo jednotlivé pracovní pozice potřebné k plnění konkrétních úkolů v rámci cílů spolku.
 6. Předseda koordinuje správu účetnictví a oslovuje externí spolupracovníky za účelem interních revizí a auditů. Výsledky takových kontrolních řízení následně sdílí s Výborem a zprostředkovává případnou nápravu výtek.
 7. Funkční období předsedy je desetileté.

2.  Výbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku, který rozhoduje zejména v otázkách programových, ekonomických, legislativních a personálních. Řídí se stanovami spolku, platnými právními předpisy a níže uvedeným jednacím řádem.
 2. Výbor je minimálně tříčlenný a jeho součástí je předseda spolku, který Výbor svolává a vede jednání.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Funkční období výboru je pětileté. Členové prvního Výboru se dohodou nebo losem rozhodnou, který z nich bude mít kratší působení tak, aby do budoucna nedocházelo k výměně celého Výboru najednou.

Jednací řád Výboru:

 1. Výbor se schází nejméně jednou ročně;
 2. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru a předseda spolku. Nesejde-li se výbor v potřebném počtu, svolá se náhradní zasedání výboru.
 3. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas. V případě sudého počtu přítomných členů má předseda dva hlasy.
 4. Předseda spolku má právo vetovat rozhodnutí, které je v rozporu s účelem vzniku, cíli a stanovami spolku.
 5. Mimořádná schůze Výboru může být svolána, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. V případě, že usnesení výboru se příčí zákonům České republiky či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 7. Vzhledem k pracovní vytíženosti a častému cestování nejsou členové výboru povinni být u jednání osobně. Výbor se schází a svou činnost realizuje také, ale nejen, formou online schůzek a komunikace po internetu.
 8. V případě online schůzek lze jednání nahrát a takový záznam se považuje za ekvivalent zápisu z jednání. Předseda pak pouze písemně sumarizuje jednotlivé úkoly a termíny.
 9. Závaznost komunikace a schvalování interní dokumentace se považuje za dostačující v online formě (sdílené dokumenty, online aplikace, e-maily) s výjimkou dokumentů vyžadujících ověřené podpisy.
 10. V obdobích mezi schůzemi Výboru spolek využívá principu individuálního schvalování dílčích dokumentů. Toto se zejména týká urgentních projektů, jejichž tvorba je časově podmíněna (reakce na společenské události), řešení aktuálních otázek a problémů a možnosti využití nečekaných příležitostí. V takovém případě předseda spolku nebo osoba jím pověřená rozešle žádost o schválení s potřebnými informacemi a podklady. Členové výboru jsou povinni na takovou žádost reagovat v nejkratším možném termínu a mohou si vyžádat doplňující informace. Dokument se považuje za schválený po přijetí posledního písemného souhlasu (online volbou, e-mailem) potřebného k získání odpovídající většiny.

Náplň činnosti Výboru:

 1. Výbor přijímá zásadní rozhodnutí o fungování spolku, na něž je k odsouhlasení potřeba dvoutřetinové většiny:
  • schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
  • rozhoduje o zániku spolku;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období, případně revizní zprávu;
  • konkretizuje činnost pro další období;
  • stanovuje výši členských příspěvků, kterou zveřejňuje na webu.
 2. Do působnosti Výboru dále náleží zejména:
 3. přijímání nových členů spolku;
 4. rozhodování o vyloučení členů spolku;
 5. schvalování interních dokumentů spolku;
 6. zpracování a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku;
 7. vedení seznamu členů, čestných členů a Uživatelů listinné nebo elektronické podobě.
 8. Výbor spolku dále schvaluje návrhy programových dramaturgů a žádosti o financování projektů, přidělování technického zázemí a lidských zdrojů. Projekty členů a Uživatelů Výbor posuzuje a schvaluje s ohledem zejména na tato kritéria:
  • Obsahová náplň projektu – aktuálnost a kvalita záměru;
  • Kapacitní náročnost projektu – míra zatížení členů spolku nebo nutné najímání externích spolupracovníků pro realizaci projektu;
  • Časová náročnost projektu – možnost zařadit navrhovaný projekt do programu tak, aby využití zdrojů neohrozilo projekty ostatních členů a již běžící práce;
  • Společenský význam projektu – Výbor může například upřednostnit projekty reflektující aktuální společenské dění nebo projekty se závažným dopadem pro cílové publikum;
  • Rovnoměrné dělení zdrojů – Výbor zohledňuje rovnoměrné rozložení zdrojů mezi členy a zbylé kapacity mezi Uživatele;
  • Celková strategie spolku – Výbor může například korigovat kolik kulturních versus vzdělávacích projektů se bude realizovat daný rok s ohledem na směřování spolku;

VII.        Zásady hospodaření

 • Spolek hospodaří celým svým majetkem. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy.
 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavními činnostmi podle těchto stanov a v souladu s možnostmi rozpočtu spolku.
 • Majetek spolku je tvořen z :
  • členských příspěvků
  • dotací a grantů
  • darů fyzických i právnických osob
  • příjmů z vlastních činností a z výnosů vlastního majetku spolku
  • z případných odkazů a dědictví
  • z výnosů vedlejší činnosti v rozsahu popsaném v čl. IV. těchto stanov.
 • O koncepci hospodaření spolku rozhoduje Výbor.
 • Dostupné finanční i materiální prostředky spolek využívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů.
 • Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku upravují vnitřní předpisy a směrnice spolku.

VIII.        Etický kodex

Předseda, Výbor, Členové i Uživatelé spolku se zavazují dodržovat principy čestného a morálního přístupu ke kolegům, klientům, sponzorům, mecenášům i veřejnosti. Při svém jednání se řídí zejména následujícímí hodnotami a principy:

 1. Upřímnost a objektivita – Mezi sebou i s partnery jednáme upřímně a otevřeně. Ve své práci hledáme pravdu, ověřujeme fakta a neustále vnímáme závažnost moci informací ve veřejném prostoru. Respektujeme důvěru osob, které s námi sdílejí své příběhy. Autentický názor je vždy subjektivní, přesto se snažíme při spolupráci i tvorbě o maximální objektivitu a pravdivost.
 2. Respekt a důvěrnost – Zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o informacích vyplývajících ze spolupráce na dosud nezveřejněných projektech, pokud zveřejnění informace nebylo výslovně povoleno nebo jej nevyžadují právní vztahy či orgány veřejné správy. V případě investigativních projektů věnujeme zvláštní pozornost diskrétnosti, bezpečnosti dat i bezpečnosti všech zúčastněných osob.
 3. Čestnost a důstojnost – Jednáme tak, abychom zachovali čest a důstojnost nejen svou, ale i čest spolku, abychom svým jednáním neohrozili jeho dobrou pověst a důvěryhodnost. Vyhýbáme se střetu zájmů, zaujatosti nebo vlivu jiných osob. Jakékoli spory, odborné disputace, reakce na osobní či mediální útoky řešíme interně, dokud se věc nevyjasní nebo se Výbor nedohodne na strategii veřejné komunikace.
 4. Odbornost a řádná péče – Zavazujeme se spolupracovat na projektech s řádnou péčí a odbornou způsobilostí. Udržujeme si své odborné znalosti na úrovni potřebné k tomu, abychom mohli kolegům, spolupracovníkům, studentům nebo klientům poskytovat vysoce kvalifikované rady, pomoc a služby s uplatněním aktuálních i historických poznatků v umělecké, mediální a technické praxi. Nepřestáváme se učit, i když sami učíme.
 5. Rovnost a tolerance – Své jednání i svá díla směřujeme k tomu, aby se etické hodnoty stávaly naší denní realitou. Těší nás originalita, pestrost a různorodost lidí, se kterými se setkáváme, i těch, kteří jsou tématy našich projektů. Vzájemná tolerance, respektování odlišností, rovnost, otevřenost a slušné jednání, jsou pro nás normou.
 6. Kreativita a disciplína – Vytváříme bezpečné přátelské prostředí, ve kterém se daří invenci a kreativitě. Vzájemně se podporujeme sdílením nápadů a know-how. Kritiku a zpětnou vazbu si poskytujeme s respektem a bez zaujatosti či rivality. Kreativita a hravost by neměla ubrat na profesionalitě, dodržování termínů a precizním zpracování administrativní a účetní dokumentace.
 7. Sdílení a synergie – Usilujeme o to, aby tvůrčí profese získaly na prestiži i lepším finančním ohodnocení. I proto se snažíme zajistit prostředky pro krytí produkčních nákladů a náležité odměňování tvůrců. Přesto je ale naším hlavním krédem myšlenka vzájemné pomoci, sdílení know-how a násobení potenciálu pomocí synergie. Jeden a jeden jsou víc než jen dva.

IX.        Zánik spolku

 1. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu či rozpuštěním spolku na základě hlasování výboru spolku.
 2. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek spolku po řádné účetní uzávěrce předán právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku, a kterou výbor zvolil jako právního nástupce spolku.
 3. V případě, že Výbor v době zániku spolku není usnášeníschopný, přebírá zodpovědnost za rozpuštění a likvidaci spolku předseda nebo jeho zvolený zástupce.

X.        Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje Výbor.
 2. Návrhy na změny stanov mohou podat všichni členové spolku Předsedovi.
 3. Znění těchto stanov bylo schváleno dne 30.7.2021 na ustavující schůzi spolku, účinnosti nabude nejpozději dnem jejich registrace.
 4. Právní poměry spolku, které nejsou upraveny těmito stanovami, stejně jako případné spory, se řídí Občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
 5. Tyto stanovy byly vypracovány ve třech originálech, jeden určen pro úřední registraci spolku, jeden k uložení v sídle spolku, jeden k uložení mimo sídlo spolku jako záloha.